Створено Молодіжну раду

20 червня на пленарному засіданні 43 сесії Івано-Франківської міської ради прийнято рішення №133-43 про створення Молодіжної ради при Івано-Франківській міській раді.

Склад Молодіжної ради при Івано-Франківській міській раді

Білоус Святослав Олеговичпредставник Івано-Франківського осередку громадської організації «Українські студенти за свободу», голова ради;
Каглійчук Мар’яна Юріївнапредставник Івано-Франківського осередку Ліги студентів АПУ, заступник голови ради;
Світлична Єлизавета Євгенівнапредставник Первинної профспілкової організації студентів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, секретар ради;
Долішна Марія Федорівнапредставник громадської організації «Фундація регіональних ініціатив»;
Куфлюк Вероніка Ростиславівнапредставник громадської організації «Молодіжний центр «Параграф»;
Липовська Юлія Петрівнапредставник Студентського парламенту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
Мічурін Ігор Євгеновичпредставник громадської організації «Українська асоціація студентів»;
Росецька Аліна Олегівнапредставник Івано-Франківського обласного відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Солідарна Молодь».

ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                            

 про Молодіжну раду при Івано-Франківської міській раді

1. Молодіжна рада при Івано-Франківській міській раді (далі – Молодіжна рада) утворюється як молодіжний консультативно-дорадчий орган при Івано-Франківській міській раді з метою залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики в Івано-Франківській міській територіальній громаді (далі – Івано-Франківській МТГ).

2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, зокрема Законом України «Про основні засади молодіжної політики», указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, рішеннями Івано-Франківської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Переглянутою Європейською Хартією участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, іншими нормативно-правовими актами у сфері молодіжної політики, а також положенням про Молодіжну раду.

3. Діяльність Молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, добровільності, недискримінації, відкритості, відповідальності, інклюзивності.

4. Основними завданнями Молодіжної ради є:

1) сприяння реалізації права молоді на участь у формуванні та реалізації молодіжної політики в Івано-Франківській МТГ;

2) внесення до Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради пропозицій щодо організації консультацій із молоддю;

3) надання пропозицій, висновків, рекомендацій щодо формування та реалізації молодіжної політики в Івано-Франківській МТГ, обов’язкових до розгляду Департаментом молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради, виконавчим комітетом та міською радою;

4) розроблення за участю молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших суб’єктів молодіжної роботи пропозицій щодо пріоритетів молодіжної політики в Івано-Франківській МТГ;

5) проведення моніторингу та оцінки ефективності реалізації молодіжної політики в Івано-Франківській МТГ;

6) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики;

7) вивчення стану виконання законів, інших нормативно-правових актів, що стосуються молоді в Івано-Франківській МТГ;

8) проведення безоплатної громадської експертизи фінансування заходів з реалізації молодіжної політики, що здійснюється Департаментом молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради та міською радою;

9) виконання інших завдань, визначених положенням про Молодіжну раду.

5. Молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз ефективності здійснення міською радою повноважень щодо реалізації молодіжної, у тому числі шляхом проведення моніторингу та оцінки ефективності реалізації молодіжної політики в Івано-Франківській МТГ;

2) подає Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради, виконавчому комітету та міській раді обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, рекомендації щодо формування та реалізації молодіжної політики, залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя адміністративно-територіальної одиниці, а також підвищення ефективності виконання рішень, що впливають на життя молоді;

3) розробляє для Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради та міської ради рекомендації щодо вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики та надсилає їх на розгляд Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради не рідше ніж двічі на рік;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням Департаментом молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради та міської ради пропозицій, висновків, рекомендацій Молодіжної ради, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває в його володінні, а також виконанням ним нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики;

5) проводить попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді рекомендацій стосовно проектів актів міської ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики;

6) бере участь у розробленні проектів актів міської ради та її посадових осіб, спрямованих на реалізацію молодіжної політики в Івано-Франківській МТГ, вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики;

7) розробляє за участю інститутів громадянського суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших суб’єктів молодіжної роботи, пропозиції щодо пріоритетів молодіжної політики в Івано-Франківській МТГ, вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики, а також надає пропозиції, висновки, рекомендації щодо ефективності використання бюджетних коштів для виконання місцевих програм, що стосуються молоді;

8) сприяє залученню цільового фінансування на виконання молодіжних програм;

9) розробляє та впроваджує механізми взаємодії Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради, міської ради та молодіжних громадських об’єднань на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

10) сприяє співпраці інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики на території Івано-Франківської МТГ, з метою вирішення актуальних питань молоді, узагальнює пропозиції, які надходять від них, та подає їх на розгляд Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради та міській раді;

11) підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань Молодіжної ради;

12) подає Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради та міській раді пропозиції щодо проведення консультацій з молоддю стосовно вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики;

13) подає щороку Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради обов’язкову для розгляду інформацію про вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики та становище молоді у в Івано-Франківській МТГ;

14) систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення, оприлюднює щорічний звіт про роботу Молодіжної ради;

15) вивчає стан виконання законів, інших нормативно-правових актів, що стосуються молоді, на місцевому рівні;

16) проводить безоплатну громадську експертизу фінансування заходів з реалізації молодіжної політики, що здійснюється Департаментом молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради;

17) утворює для виконання покладених на Молодіжну раду завдань відповідні тимчасові комітети, робочі групи;

18) виконує інші завдання, визначені положенням про Молодіжну раду, затвердженим міською радою.

Результати безоплатної громадської експертизи фінансування заходів з реалізації молодіжної політики враховуються Департаментом молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради та міською радою під час планування таких заходів на наступний бюджетний період.

6. Молодіжна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Молодіжної ради;

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань Молодіжної ради;

6) вносити пропозиції Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради та міській раді щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики;

7) проводити добір своїх членів під час строку повноважень складу Молодіжної ради в порядку, визначеному в положенні про Молодіжну раду.

Члени Молодіжної ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена міська рада, а також право участі в засіданнях міської ради, депутатських комісій, виконавчих органів, робочих груп, конкурсних комісій, утворених нею, з розгляду питань, що належать до компетенції Молодіжної ради.

7. До складу молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років, які є:

– представниками громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку та/або провадять діяльність на території Івано-Франківської МТГ (за згодою);

– представниками закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським або студентським самоврядуванням кожного навчального закладу (за згодою);

– особами, реєстрацією місця проживання яких є Івано-Франківська МТГ (далі – молодь), які делегуються до складу Молодіжної ради в порядку, визначеному положенням про Молодіжну раду (за згодою);

– представниками молодіжних центрів із правом дорадчого голосу (за згодою).

8. Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які особисто присутні на установчих зборах.

9. Кількісний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

До складу Молодіжної ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства, що виявив бажання увійти до складу Молодіжної ради.

10. Строк повноважень складу Молодіжної ради становить два роки з дати відповідного рішення міської ради.

11. Організація діяльності та інші процедурні питання роботи Молодіжної ради визначаються положенням про Молодіжну раду, яке розробляється з урахуванням положень Типового положення, погоджується з міською радою і затверджується на установчих зборах Молодіжної ради.

12. Формування складу Молодіжної ради.

12.1. Для формування складу Молодіжної ради міська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів (далі – ініціативна група) за участю представників інститутів громадянського суспільства та молоді Івано-Франківської МТГ.

У разі коли при міській раді вже утворена Молодіжна рада та її повноваження не припинені достроково, ініціативна група утворюється міською радою не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення строку її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи міська рада затверджує з урахуванням пропозицій Молодіжної ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Молодіжної ради (якщо її повноваження не припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Молодіжної ради, представники Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради, молоді Івано-Франківської міської територіальної громади.

Персональний склад ініціативної групи оприлюднюється на сайті міської ради та Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

12.2. Міська рада та Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів в обов’язковому порядку оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), адресу електронної пошти та номер телефону відповідальної особи.

12.3. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява за формою згідно з додатком, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства або від молоді Івано-Франківської МТГ (у разі, коли молода особа подає заяву самостійно).

12.4. Для представників інститутів громадянського суспільства до заяви додаються:

 • –     прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом до складу Молодіжної ради;
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації.

12.5. Для молоді Івано-Франківської МТГ до заяви додаються:

 • –     біографічна довідка із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), посади, місця роботи (за наявності), контактної інформації;
 • підписний лист для збору підписів жителів відповідного населеного пункту про підтримку кандидата від Івано-Франківської МТГ.

Підписний лист повинен містити такі дані:

 • –      суть питання, яке порушується кандидатом;
 • порядковий номер особи, яка підписує лист;
 • прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи, яка підписує лист;
 • дату, місяць та рік народження особи, яка підписує лист;
 • адресу реєстрації місця проживання особи, яка підписує лист;
 • контактний номер телефону особи, яка підписує лист;
 • особистий підпис;
 • дату підписання.

12.6. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 20 календарних днів до їх проведення.

12.7. У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства або молоддю, вимогам положення про Молодіжну раду ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів у письмовій та електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства або молоду особу з пропозицією щодо усунення таких невідповідностей протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства (молоді), яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

12.8. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства (молоді) в участі в установчих зборах є:

 • –     невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства (молоддю), вимогам положення про Молодіжну раду;
 • неусунення інститутом громадянського суспільства (молоддю) невідповідності поданих документів зазначеним вимогам у строк;
 • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника (молоді) вимогам, установленим пунктом 7 цього положення;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова інституту громадянського суспільства (молоді) в участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа за підписом уповноваженої особи керівного органу такого інституту (молоді);
 • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

12.9. Список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства (молоді), яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з Департаментом молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради та міською радою, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради.

12.10. У разі, коли за результатом перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства (молоддю), кількість кандидатів до складу Молодіжної ради є недостатньою, міська рада за погодженням з ініціативною групою може прийняти рішення про продовження строку прийому документів від кандидатів. Строк прийому документів у такому разі може бути продовжений не більше ніж на 14 календарних днів. Оголошення про продовження строку прийому документів до Молодіжної ради публікується на офіційному веб-сайті або інших офіційних сторінках міської ради та Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради не пізніше наступного дня з моменту прийняття відповідного рішення.

12.11. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова, секретар установчих зборів, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Молодіжної ради про її діяльність, якщо така рада утворена, а також обирається новий склад Молодіжної ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до міської ради.

Міська рада та Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

13. Міська рада на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Молодіжної рад. Міська рада та Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради оприлюднюють його на власних офіційних веб-сайтах протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

14. Членство в молодіжній раді припиняється на підставі рішення Молодіжної ради у разі:

– систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності члена Молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин;

– надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Молодіжній раді;

– неможливості члена Молодіжної ради брати участь у роботі Молодіжної ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

– подання членом Молодіжної ради відповідної заяви;

– обрання члена Молодіжної ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

– набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Молодіжної ради;

– смерті члена Молодіжної ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у Молодіжній раді її місце займає наступний кандидат до складу Молодіжної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні Молодіжної ради.

Зміни у складі Молодіжної ради затверджуються рішенням міської ради на підставі протоколу засідання Молодіжної ради. Міська рада та Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради оприлюднюють відомості про такі зміни на власних офіційних веб-сайтах протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Молодіжної ради наявність кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах, вичерпана та чисельність членів Молодіжної ради становить менше половини її загального складу, визначеного на установчих зборах, міська рада вживає заходів для доукомплектування складу Молодіжної ради.

15. Дострокове припинення діяльності Молодіжної ради здійснюється у разі:

– коли засідання Молодіжної ради не проводилися протягом двох кварталів;

– невиконання Молодіжною радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

– прийняття відповідного рішення на її засіданні;

– реорганізації або ліквідації міської ради.

Рішення про дострокове припинення діяльності Молодіжної ради оформляється відповідним рішенням міської ради.

У разі дострокового припинення діяльності Молодіжної ради з підстав, передбачених абзацами другим-четвертим цього пункту, міська рада утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 12 цього положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Молодіжної ради.

16. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом прямого відкритого або таємного голосування. Форма голосування визначається більшістю голосів членів ради.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Молодіжну раду.

Голова Молодіжної ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом прямого відкритого або таємного голосування. Форма голосування визначається більшістю голосів членів ради.

Повноваження голови Молодіжної ради припиняються за рішенням Молодіжної ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри Молодіжною радою, а також у випадках, передбачених положенням про Молодіжну раду.

У разі припинення повноважень голови Молодіжної ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Молодіжної ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

17. Голова Молодіжної ради:

– організовує діяльність Молодіжної ради;

– організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

– підписує документи від імені Молодіжної ради;

– представляє Молодіжну раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

– може бути включений в установленому законом порядку до складу виконавчого комітету.

18. За ініціативи Молодіжної ради місцева рада може покласти здійснення функцій секретаря Молодіжної ради на представника Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради.

Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції Молодіжної ради, Молодіжна рада може утворювати такі постійні та тимчасові органи, як комітети, робочі групи. Порядок роботи таких органів визначається в положенні про Молодіжну раду.

До складу постійних та тимчасових органів можуть входити:

 • –        голови комітетів, робочих груп;
 • –        секретарі комітетів, робочих груп;
 • члени Молодіжної ради (із числа її діючих членів, за згодою).

19. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Молодіжна рада може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема Інтернету, або про участь члена Молодіжної ради в засіданні, що проводиться в такому режимі.

Позачергові засідання Молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою голови Молодіжної ради, міського голови або однієї третини загального складу членів Молодіжної ради.

Повідомлення про скликання засідання Молодіжної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному веб- Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради.

Засідання Молодіжної ради проводить голова Молодіжної ради або за його відсутності заступник голови Молодіжної ради, а в разі відсутності заступника голови Молодіжної ради – член Молодіжної ради, уповноважений цією радою.

Засідання Молодіжної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів загального складу.

Засідання Молодіжної ради проводяться відкрито.

За запрошенням Молодіжної ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

20. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Молодіжної ради вносять голова Молодіжної ради, заступник голови Молодіжної ради та члени Молодіжної ради.

21. Підготовку порядку денного засідання Молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар Молодіжної ради.

22. Рішення Молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається таким, що не прийняте.

Рішення, ухвалене на засіданні Молодіжної ради, у п’ятиденний строк оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Молодіжної ради.

Член Молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду міською радою та Департаментом молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради.

Рішення міської ради та її посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій Молодіжної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після їх прийняття в обов’язковому порядку доводяться до відома членів Молодіжної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційних веб-сайтах міської ради і Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Інформація про прийняті рішення повинна містити інформацію про врахування пропозицій Молодіжної ради або причини їх відхилення.

23. На засіданні Молодіжної ради, яке проводиться за участю представників місцевої ради у I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік, який схвалюється разом із підготовленим планом на поточний рік.

Річний план роботи Молодіжної ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради.

24. Установчі документи, склад Молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність молодіжної ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті https://www.mvk.if.ua/ в рубриці «Молодіжна рада», на сайті Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради.

25. Міська рада здійснює організаційно-методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Молодіжної ради, створює належні умови для її роботи, у тому числі забезпечує Молодіжну раду приміщенням, засобами зв’язку.

 26. Молодіжна рада має бланк із своїм найменуванням.

Додаток
до положення про Молодіжну раду при Івано-Франківській міській раді

Ініціативній групі з формування складу
молодіжної ради при Івано-Франківській міській раді

____________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) в
родовому відмінку кандидата до складу ініціативної групи)

____________________________________
(номер контактного телефону)

____________________________________
(адреса електронної пошти)

ЗАЯВА
про участь в установчих зборах

Прошу допустити _________________________________________________­­­
                                                         (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) делегованої особи,

___________________________________________________________________________
                                       найменування посади (за наявності)

до участі у відборі до складу Молодіжної ради при Івано-Франківській міській раді з метою _____________________________________________________________________________.

До заяви додаються:

     рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є висунутим кандидатом для обрання до складу Молодіжної ради (у разі делегування представника від інституту громадянського суспільства);

     біографічна довідка делегованого представника;

     підписний лист з підписами жителів відповідного населеного пункту (у разі, коли молодь подає заяву самостійно).

Шляхом підписання цієї заяви я:

підтверджую, що всі відомості, що містяться в цій заяві та поданих мною документах, є достовірними;

надаю згоду на перевірку всіх поданих мною документів щодо достовірності;

у разі успішного проходження відбору надаю згоду на оприлюднення інформації про мене щодо обрання до складу Молодіжної ради, зокрема мого прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), організації (установи, органу), яку представляю, посади.

___ ____________ 20___ р.

 __________          ____________________________________________

        (підпис)                                  (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)